Рад судске праксе Прекршајног суда у Смедереву

За судију судске праксе одређена је судија мр Оливера Манић.

Задатак судске праксе је да прати и проучава праксу судова, а пре свега Врховног касационог суда у прекршајној материји и Прекршајног апелационог суда и да о истој и утврђеним правним ставовима најмање једном месечно обавештава судије и судијске помоћнике.