Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Смедереву сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 026 4627-134, 026 647-510

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Смедереву, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Рок за издавање уверења и потврда је три радна дана.

Образац захтева за издавање уверења o некажњавању

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења o некажњавању-заштитна мера

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречна заштитна мера забране обављања делатности за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречна заштитна мера забране обављања делатности за самосталне радње

Преузмите документ


Молба за издавање потврде о измиреним прекршајним казнама

Преузмите документ


Молба за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се путем таксених марака које се могу купити код ЈП "Пошта Србије".

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 026 4627-134, 026 647-510