Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места техничар за ИТ подршку у Прекршајном суду у Смедереву

14.02.2018. године, Смедерево

Прекршајни суд у Смедереву, председник суда Милица Ђорђевић Вељковић на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима ( „Службени гласник РС бр. 79/05, 81/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. - 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр.41/07 и 109/09),чл. 5. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Смедереву оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ради попуњавања слободих радних места, за следећe раднo местo:

Орган у коме се попуњава раднo местo: Прекршајни суд у Смедереву, Омладинска бр.1.

Раднo местo које се попуњавa:

техничар за ИТ подршку у звању референт - 1 извршилац на неодређено време

Услови: завршена средња школа са знањем из области информатике, положен државни стручни испит и најмање две година радног искуства у струци.

Опис послова: врши инсталацију и подешавање оперативних система, антивирусног софтвера и корисничких софтвера на рачунарима корисника у суду; израђује резервне копије података на рачунарима корисника у суду; ажурира базе података са прописима на рачунарима корисника; пружа помоћ и подршку крајњим корисницима у раду са рачунарима и у коришћењу интернета; организује и врши спровођење едукације запослених у суду за рад са системским пословним софтвером (Windows, MS Office, Internet i dr); одржава рачунаре, софтвере и техничку документацију корисника суда; контролише и испитује уређаје за непрекидни извор напајања; води евиденцију о рачунарској и комуникационој опреми и софтверу у суду; врши конверзију скенираних докумената из предмета, техничку обраду и снимање на ЦД или ДВД за потребе суда и судија; самостално отклања мање кварове на деловима рачунарске и комуникационе опреме; стара се о благовременом сервисирању рачунарске и комуникационе опреме; врши замену потрошног материјала (тонера); обавља и друге послове по налогу председника суда.

Место рада: Смедерево

Рок за подношење пријава: осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања исправке и допуне конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у Смедереву,Омладинска бр.1.са назнаком: "За јавни конкурс".
Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене чланом 45. став 1. Закона о државним службеницима.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: конкурсна комисија ће у изборном поступку, усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова. Знање и оспособљеност кандидата провераваће се кроз познавање из области организације и рада суда са освртом на акте којима је регулисан положај суда у Републици Србији а цениће се и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада. Вештине кандидата вреднују се непосредно кроз разговор са кандидатима и исказаног логичког резоновања и показане елоквенције, као и вештина комуникације.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ћe спровести изборни поступак у просторијама Прекршајног суда у Смедереву, Омладинска бр.1., о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе наведене у пријавама.

Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Суда, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Информације на телефон 026 4627-134, особа задужена за давање информација Милијана Јовановић, секретар Суда.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.