Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места уписничар у Прекршајном суду у Смедереву

24.01.2018. године, Смедерево

Прекршајни суд у Смедереву, председник суда Милица Ђорђевић Вељковић на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима ( „Службени гласник РС бр. 79/05, 81/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. - 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр.41/07 и 109/09) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Смедереву оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ради попуњавања слободих радних места, за следећe раднo местo:

Орган у коме се попуњава раднo местo: Прекршајни суд у Смедереву, Омладинска бр.1.

Раднo местo које се попуњавa:

уписничар у звању референт - 1 извршилац на неодређено време

УСЛОВИ: ССС друштвеног смера, познавање рада на рачунару, две године радног искуства на истим или сличним пословима и положен државни стручни испит.

Опис послова:
формира предмете и доставља их судији у рад, здружује поднеске и остала писмена, експедује и разводи судске одлуке и друга писмена у уписницима, води одговарајуће евиденције и учествује у изради статистичких извештаја, предузима потребне радње у предметима у којима је изјављена жалба и доставља их вишем суду у складу са законом и Судским пословником, обавља и друге послове по налогу шефа писарнице и председника суда.

Место рада: Велика Плана

Рок за подношење пријава: осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у Смедереву, Омладинска бр.1, са назнаком: „За јавни конкурс“.
Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене чланом 45. став 1. Закона о државним службеницима.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве и документацију приложену уз пријаву, а по потреби ће бити обављен и усмени разговор са кандидатима.

Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Суда, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Информације на телефон 026-2627-134, особа задужена за давање информација Милијана Јовановић секретар Суда.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.