Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Smederevu svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 026 4627-134, 026 647-510

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Smederevu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Rok za izdavanje uverenja i potvrda je tri radna dana.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju-zaštitna mera

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečna zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti za pravna lica

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečna zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti za samostalne radnje

Preuzmite dokument


Molba za izdavanje potvrde o izmirenim prekršajnim kaznama

Preuzmite dokument


Molba za plaćanje novčane kazne na rate

Preuzmite dokument


Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se putem taksenih maraka koje se mogu kupiti kod JP "Pošta Srbije".

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 026 4627-134, 026 647-510