Raspisan konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta upisničar

24.01.2018. godine, Smederevo

Prekršajni sud u Smederevu, predsednik suda Milica Đorđević Veljković na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima ( „Službeni glasnik RS br. 79/05, 81/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl. 17. - 22. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ br.41/07 i 109/09) i Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Smederevu oglašava

JAVNI KONKURS

radi popunjavanja slobodih radnih mesta, za sledeće radno mesto:

Organ u kome se popunjava radno mesto: Prekršajni sud u Smederevu, Omladinska br.1.

Radno mesto koje se popunjava:

upisničar u zvanju referent - 1 izvršilac na neodređeno vreme

USLOVI: SSS društvenog smera, poznavanje rada na računaru, dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i položen državni stručni ispit.

Opis poslova:
formira predmete i dostavlja ih sudiji u rad, združuje podneske i ostala pismena, ekspeduje i razvodi sudske odluke i druga pismena u upisnicima, vodi odgovarajuće evidencije i učestvuje u izradi statističkih izveštaja, preduzima potrebne radnje u predmetima u kojima je izjavljena žalba i dostavlja ih višem sudu u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa pisarnice i predsednika suda.

Mesto rada: Velika Plana

Rok za podnošenje prijava: osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Adresa na koju se podnose prijave: Prekršajni sud u Smederevu, Omladinska br.1, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene članom 45. stav 1. Zakona o državnim službenicima.
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu uz koju treba naznačiti radno mesto za koje se konkuriše; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo) i potvrda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Izborni postupak sprovešće se uvidom u podatke iz prijave i dokumentaciju priloženu uz prijavu, a po potrebi će biti obavljen i usmeni razgovor sa kandidatima.

Napomene:

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nerazumljive i nedopuštene prijave biće odbačene.
Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Suda, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Informacije na telefon 026-2627-134, osoba zadužena za davanje informacija Milijana Jovanović sekretar Suda.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.