Sudije Prekršajnog suda u Smederevu na Godišnjem savetovanju sudija prekršajnih sudova

28.09.2016. godine, Kladovo

Sudije Prekršajnog suda u Smederevu prisustvovale Godišnjem savetovanju sudija prekršajnih sudova koje je održano u Kladovu od 26-28.09.2016. godine.
Teme koje su razmatrane na savetovanju:

- Uslovi za izdavanje Opšte naredbe za dovođenje (sa apekta praktične primene: vrsta prekršaja, broj postupaka...)
- Troškovi postupka u slučaju Sporazuma o priznanju prekršaja (ujednačavanje sudske prakse)
- Sporazum o priznanju prekršaja – efekti primene po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima od 27.02.2016. godine
- Postupak po Zahtevu za sudsko odlučivanje (problemi i dileme)
- Načelo dokazivanja (nejednaka primena u praksi)
- Nov Zakon o javnom redu i miru sa posebnim osvrtom na problem definicije javnog mesta, izostanak pojedinih prekršaja koji su bili propisani prethodnim zakonom, problem prepoznavanja nasilja u porodici u odredbama ZJRM...
- Zakon o javnom okupljanju
- Izazovi migrantske krize sa aspekta nadležnosti prekršajnih sudova
- Zakon o zaštiti potrošača sa apekta podnosioca Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
- Izveštaj radne grupe za izradu Zakona o nasilju u porodici
- Izveštaj radne grupe za izradu novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupciji
- Primena Zakona o turizmu u prekršajnom postupku